Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

Colours of volunteering

7

Stowarzyszenia Dobre Ręce w 20-leciu swojej działalności realizuje już 21-szy projekt międzynarodowy.

Wymiana młodzieży projektu Colours of volunteering Erasmus+ odbędzie się  15-23.10.2023 w Poroninie. Partnerzy projektu: OOU Vlado Tasevski Macedonia Północna Skopje vladotasevski.mk oraz Afyonkarahisar Il Milli Egitim Mudurlugu Turcja Afyonkarahisar

Stowarzyszenie zaprosiło do projektu młodzież z III LO im. C.K.Norwida w Będzinie.

Nasz projekt porusza tematykę wolontariatu – szerzenia idei wolontariatu, odnajdywania nowych form tego sposobu spędzania czasu. Podczas projektu poruszymy wiele kwestii związanych właśnie z wolontariatem od dobrych praktyk, poprzez szanse jakie daje, skończywszy na tworzeniu pomysłów na kampanię promującą wolontariat. W ramach projektu planujemy również przybliżenie szerszemu gronu odbiorców inicjatywy Komisji Europejskiej tj. Europejskiego Korpusu Solidarności, zaprezentowanie misji i zasad programu, promocja wśród młodych ludzi w naszych środowiskach.

Wspólna realizacja działań wymiany oparta jest o zasady edukacji pozaformalnej – warsztaty, spotkania, dyskusje, gry integracyjne, prezentacje, bezpośredni kontakt z lokalną społecznością, event w lokalnym środowisku w formie akcji wolontariackiej na rzecz osób niepełnosprawnych, działania ewaluacyjne projektu. Celem podejmowanych przez nas działań jest promocja wolontariatu, zachęcenie innych osób do „spróbowania” wolontariatu, pokazanie jak wiele szans i możliwości stwarza wolontariat. Chcemy by w wyniku podjętych przez nas działań wolontariat stał się bardziej popularny, by wiedza o nim i możliwościach jakie stwarza dotarła do licznego grona odbiorców W projekcie bierze udział 33 uczestników i 6 liderów. Młodzież jest w wieku 16-19 lat. W projekcie biorą udział osoby z mniejszymi szansami – uchodźcy, przedstawiciele społeczności romskiej .

Projekt w pełni odpowiada na potrzeby i zainteresowania uczestników , jest szansą na zdobycie wiedzy, kwalifikacji i doświadczeń potrzebnych w ich życiu. Dzięki zrealizowaniu zamierzonych działań, pozyskamy te umiejętności, a także udoskonalimy już wcześniej zdobyte doświadczenia. Podjęte przez nas działania przyczynią się do zwiększenia naszej aktywności obywatelskiej, społecznej wolontariackiej. Dzięki wielokulturowemu charakterowi jest szansa na wyzbycie się stereotypów, uprzedzeń i szeroko pojętą  otwartość na inne kultury.

Our project Colours of volunteering deals with the subject of volunteering – spreading the idea of volunteering, finding new forms of this way of spending time. During the project, we will cover many issues related to volunteering, from good practices, through the opportunities it gives, to creating ideas for a campaign promoting volunteering. As part of the project, we also plan to bring the European Commission’s initiative, ie the European Solidarity Corps, closer to a wider audience, present the programme’s mission and principles, and promote it among young people in our communities.

The project consists of a main activity – a youth exchange. We will carry out the exchange activities on June 15-23.10.2023 in Poronin. The joint implementation of exchange activities is based on the principles of non-formal education – workshops, meetings, discussions, integration games, presentations, direct contact with the local community, an event in the local environment in the form of a voluntary action for people with disabilities, project evaluation activities. The aim of our activities is to promote volunteering, to encourage other people to „try” volunteering, to show how many opportunities and opportunities are created by volunteering. to a large audience (especially among our peers) The project involves 33 participants and 6 leaders Young people are aged 16-19. The project involves people with fewer opportunities – refugees, representatives of the Roma community.

The project fully responds to the needs and interests of the participants, it is an opportunity to gain knowledge, qualifications and experiences needed in their lives. Thanks to the implementation of the intended activities, we will acquire these skills and improve the experience we have already gained. Actions taken by us will contribute to increasing our civic and social voluntary activity. Thanks to the multicultural nature of the activity, we will get rid of stereotypes and prejudices, we will become open to other cultures.

21.09.2023